Ogólna klauzula dotycząca korespondencji

Klauzuli informacyjna
formularz kontaktowy

 

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest

Spółka Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o.

Aleja Pokoju 44, 42-202 Częstochowa

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Jakub Kornecki, iod@czestochowawiolinowa.pl
Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane, aby rozpatrzyć Państwa zapytanie.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informacja o odbiorcach danych osobowych Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym. Odbiorcą danych osobowych mogą być organizacje konsumenckie udzielające porad w sprawach indywidualnych.
Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony występowaniem celu przetwarzania.
Uprawnienia z art. 15-19 i 21 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania. Mogą je też Państwo usunąć, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem. Państwa dane osobowe mogą też zostać usunięte, aby wywiązać się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, którego skutkiem będzie zaniechanie przetwarzania danych osobowych, chyba że Nazwa organizacji wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Prawo do wniesienia skargi

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych (kontaktowych) jest dobrowolne w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.